POLITYKA PRYWATNOŚCI
PSORBONA
z dnia 29 września 2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. WSTĘP

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe oraz korzysta na swojej stronie internetowej z Plików Cookies.
Administrator przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych, podejmuje niezbędne działania mające na celu odpowiednie zabezpieczenie i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych bez względu na cel, w jakim dane te zostały udostępnione.
Niniejsza Polityka została przyjęta w celu spełnienia obowiązku przejrzystego przetwarzania danych, w tym w szczególności spełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego celów i innych informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych wobec osób fizycznych oraz o celach i zasadach wykorzystywania przez Administratora Plików Cookies w działalności strony internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.

2. DEFINICJE

Administrator - Katarzyna Iwańczuk - Akademia Psorbona z siedzibą w Górkach  (05-311) przy ul. Krótkiej 26 c, e-mail: szkolenia@psorbona.pl ;
Cookies, Pliki Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;
Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;
podmiot danych – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila;
profilowanie - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej  sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
Rozporządzenie 2016/679, RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
strona internetowa Administratora – www.psorbona.pl ;
Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora;

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej Administratora.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWCYH PRZEZ ADMINISTRATORA

Poniżej znajdują się ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora. Dotyczą one wszystkich podmiotów danych, które dane osobowe przetwarza Administrator. Dane szczegółowe odnośnie celów przetwarzania znajdą Państwo w punkcie 4. Polityki.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Katarzyna Iwańczuk - Akademia Psorbona z siedzibą w Górkach (05-311) przy ul.Krótkiej 26 c.

2) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interes Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

4) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

5) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

4. SZCZEGŁÓWE INFROMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRAOTRA

A) KORZYSTANIE Z USŁUG I PRODUKTÓW ADMINISTRATORA – UCZESTNICTWO W WYJAZDACH, SZKOLENIACH, KONFERENCJACH, WARSZTATACH, „HOTEL DLA PSÓW” , INNE USŁUGI I PRODUKTY W RAMACH PROWADZONEJ PRZEZ ADMINISTRATORA DZIAŁALNOŚCI

1) Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji umowy z Administratorem - podstawą prawną jest przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679),
b) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych przez Administratora wynikających przede wszystkim z postanowień przepisów podatkowych, o rachunkowości – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679,

c) w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679),

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679).

2) Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora takie jak: usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, usługi hotelowe, usługi wynajmu sal i pomieszczeń, trenerzy i instruktorzy.

3) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania/wygaśnięcia umowy lub w zakresie marketingu bezpośredniego Administratora do momentu zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania w tym celu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (jak np. przepisy podatkowe i rachunkowe). 4) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora dla celów zawarcia umowy i prowadzenia bieżącej współpracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

B) MARKETING BEZPOŚREDNI

1) Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679),

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679).

2) Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora pracę takie jak: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, agencje marketingowe i inne podmioty świadczące usługi marketingowe.

3) Dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania w tym celu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne Niepodanie danych powoduje brak możliwości prowadzenia akcji marketingowych przez Administratora.

C) DANE OSOBOWE PODANE PRZEZ PODMIOTY DANYCH W FORMULARZACH KONTAKTOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ADMINISTRATORA/ KONTAKT NA ADRESY E-MAIL

ADMINISTRATORA

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu obsługi zapytania – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679),

b) marketingu bezpośredniego produktów własnych Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679),

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679).

2) Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora pracę takie jak: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy oraz inne podmioty, których udział może być niezbędny przy realizacji zapytania, a także podmiotom prowadzącym działania marketingowe na rzecz Administratora.

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania w tym celu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości obsługi zapytania.

D) SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE (NP. FACEBOOK)

1) Dane osobowe użytkowników/fanów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook) przetwarzane są:

a) w celu związanym z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679) polegający na promowaniu usług i produktów własnych.

2) Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora pracę takie jak podmioty świadczące usługi marketingowe.

3) Dane osobowe będą przetwarzane do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania w tym celu, niemniej jednak z uwagi na specyfikę portali społecznościowych to użytkownik jest zobowiązany samodzielnie zrezygnować z subskrypcji postów publikowanych na swoim profilu przez Administratora. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości bycia uczestnikiem wydarzeń na profilu/przesyłania wiadomości do Administratora i wykonywania innych funkcjonalności oferowanych przez dany serwis społecznościowy.

Właściciel danego portalu społecznościowego jest odrębnym od Administratora Profilu Akademia Psorbona administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe dla swoich odrębnych celów i na zasadach określonych w swoich politykach wewnętrznych.

E) KONTRAHENCI – PODMIOTY, Z KTÓRYCH USŁUG I PRODUKTÓW KORZYSTA ADMINISTRATOR: OSOBY PROWADZJĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z KONTRAHENTAMI NIEZALEŻNIE OD ICH FORMY PRAWNEJ

1) Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji umowy z Administratorem - podstawą prawną jest przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679),

b) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych przez Administratora wynikających przede wszystkim z postanowień przepisów podatkowych, o rachunkowości – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679,

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679).

2) Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora pracę takie jak: usługi księgowe i podatkowe, banki, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne.

3) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (jak np. przepisy podatkowe i rachunkowe).

4) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora dla celów zawarcia umowy i prowadzenia bieżącej współpracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

5. REALIZACJA UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH

1) Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzane przez Administratora przysługują prawa określone w punkcie 3 podpunkty 2) i 3) Polityki.

2) Postępowanie w sprawie składanych wniosków dotyczących posiadanych uprawnień jest nieodpłatne.

3) Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
drogą e-mailową na adres: szkolenia@psorbona.pl
lub na adres siedziby Administratora podany w punkcie 3. Polityki.

4) Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub szczególną formę prawną skierowania wniosku.

5) Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

6) Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową i Administrator zadecyduje o tej formie udzielenia odpowiedzi.
UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES

6. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1) Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje Pliki Cookies.

2) Informacje zgromadzone na podstawie Plików Cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3) Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu storna internetowa jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika.

4) Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies: a) Cookies sesyjne: to pliki, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

7. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO COOKIES

1) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają Plików Cookies.

2) Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox itp).

3) Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

4) Ograniczenie stosowani Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

POSTANOWINIA RÓŻNE I KOŃCOWE

8. ZMIANA POLITYKI ORAZ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji na stronie internetowej www.psorbona.pl . Administrator zachęca do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu śledzenia zmian w ich treści.

2) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej stronie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Administratora. Zalecane jest, by po przejściu na inne strony internetowe zapoznać się z polityką prywatności lub warunkami korzystania ich właściciela.

3) Aktualna wersja Polityki została przyjęta 29.08.2018 r.